Dancepoints Balettförening

/balettforening-logga.jpg

Stadgar för Dancepoint Göteborg Balettförening

 

 1. Mål och inriktning

Danseleverna och dansgrupperna som är anslutna till Dancepoint Göteborgs balettförening ska stimuleras till ett rikt kulturliv och föreställningsarbete verksamhetsområde och säte i Göteborgs kommun. Dansgrupperna ingår som en del i Dancepoint Göteborgs verksamhet.

 

 1. Medlemskap

Aktiva deltagare i dansgrupperna är automatiskt medlemmar i balettföreningen. Medlemmar blir också de dansintresserade personer som vill stödja verksamheten.

 

 1. Medlems skyldighet och rättighet

Medlem bör av intresse efter bästa förmåga främja föreningens syften samt följa dess stadgar. Medlem är ansvarig inför styrelsen beträffande föreningens tillhörigheter som används. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är ej ansvarig för dess skulder. Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt ges fortlöpande information om föreningens angelägenheter samt ha tillgång till föreningens stadgar.

 

 1. Årsavgift

Medlem är den som har erlagt avgift till Dancepoint Göteborgs verksamhet, medlemsavgift tas från erlagd dansavgift. Avgiftens storlek bestäms på årsmötet och medlem har därmed rösträtt vid detta möte.

 

 1. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall ansvar för och förvalta föreningens medel samt redovisa inför årsmötet.

 

 1. Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordföranden, 3 ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordförande väljs vid årsmötet och syrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningar som kan behövas. Styrelsen kan med sig adjungera ledamöter i enskilda frågor. Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande. Protokoll ska föras vid sammanträden och verksamhetsberättelse skall färdigställas inför årsmötet.

 

 1. Ledamöter

Ordförande och en styrelseledamot kan var för sig vara föreningens officiella representant. Ordförande, sekreterare, kassör, och övriga ledamöter utför de arbetsuppgifter som normalt utförs av dessa poster i en styrelse. Danspedagogerna ansvarar för föreställningsarbetet.

 

 1. Teckningsrätt

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller alternativt av styrelsen utsedd person.

 

 1. Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden emellan årsmötena.

 

 • Revision

Revisor, som utses på årsmötet, skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det gångna året samt inför årsmötet föredra en revisionsberättelse.

 

 1. Sammanträden

Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse, dagordning samt verksamhetsberättelse skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så ofta som denne finner det lämpligt, dock minst 2ggr per år. Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra möte vid behov. En vecka före mötet skall kallelse och dagordning vara utsänt.

 

 1. Beslut

Årsmötet är beslutsmässigt när hela styrelsen jämte suppleanter är närvarande. Omröstning sker med enkel majoritet

 1. Dagordning för årsmötet
 2. Mötets öppnande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Kassarapport och revisionsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Fastställande av medlemsavgiften
 • Val av ordförande i styrelsen, för ett år
 • Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter, för ett år
 • Val av revisor för ett år
 • Val av valberedning
 • Inkomna motioner och styrelseförslag
 • Mötets avslutande
 1. Stadgefrågor

Årsmötet beslutar om ändring av stadgarna.

 

 1. Föreningens upplösning

Föreningen upphör automatiskt i brist på medlemmar. Föreningens tillgångar skall användas till dansfrämjande ändamål.

Stadgarna upprättades vid konstituerande möte med Dancepoint Göteborgs Balettförening den 15 februari 2018.

Välkommen

Välkommen till www.dancepoint.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.